Doporučené knihy a videa

Materiály souvisí s jednotlivými moduly, nicméně je na každém z vás jak si zpestříte své studium komunikace.

1. modul: Primární vědomí

 • Vidět skutečnost z jiného úhlu pohledu.
 • Utvořit si povědomí o tom, co je samozřejmé, když tu nic jiného není (primární rovina).
 • Rozšiřovat své vědomí a vnímání sebe sama teď a tady.

FILMY
Divotvůrkyně (The Miracle Worker) – film o dívce, která je slepá, hluchá a němá, která najde spolu se svojí vychovatelkou cestu, jak komunikovat.
Střihoruký Edward (Edward Scissorhands) – jaké to je, být jiný a mít vztah

KNIHY
Jean Liedloff: Koncept kontinua (The Continuum-Concept, In Search of Lost Happiness, Auf der Suche nach dem verlorenen Glück: gegen die Zerstörung unserer Glücksfähigkeit in der frühen Kindheit)

2. modul: Nezávislost a přizpůsobení

 • Moc, kterou má přizpůsobení nad nezávislostí.
 • Když se přizpůsobení stane něčím jiným než obranným a ochranným mechanismem, který se nastartuje, když je náš život v nebezpečí.
 • Jak rozlišit, kdy se přizpůsobujeme a kdy jsme naopak přirození a navzájem spolupracujeme.

FILMY
Pravidla moštárny (The Cider House Rules) – film o potratu, dvojí morálce a odvaze.
Čokoláda (Chocolat) – film o egoismu a touze.

KNIHY
Eric Berne: Jak si lidé hrají (Games People Play, Spiele der Erwachsenen)

3. modul: Odvaha myslet jinak

 • Mít odvahu změnit své myšlení.
 • Jak na určitou dobu myslet jinak, i když nám to možná připadá divné a vnímat, jak je příjemné přestat se držet toho, na co jsme zvyklí, neboť nás to zároveň omezuje.
 • Chování a jednání, které vychází z toho, co je člověku vlastní, nikoliv z toho, jaká role se od nás očekává.
 • Jak pěstovat morální odvahu.

FILMY
Doktor Flastr (Patch Adams) – film o kontroverzním lékaři (Über einen umstrittenen Arzt, der Gesundheitspflege betreibt.).
Billy Elliot (Billy Elliot – I Will Dance) – film o genderových rolích v dělnické třídě a o tom, jak je rozbít (Über Geschlechterrollen in der Arbeiterklasse und wie man sie bricht.).
Moderní časy (Moderne Zeiten) – film poukazuje na absurdní masové přizpůsobení (Zeigt sekundäre Massenanpassung im Absurden.).

KNIHY
Eric Berne: Jak si lidé hrají (Games People Play, Spiele der Erwachsenen)
Paulo Freire: Pedagogika utlačovaných (PEDAGOGY OF THE OPRESSED – Pädagogik der Unterdrückten. Bildung als Praxis der Freiheit.)

 

4. modul: Zdraví nebo nemocný

 • Jak někdy pohlížíme na to, co je zdravé, jako na něco nežádoucího a nezdravého, co často potlačujeme a trestáme.
 • Jak pohodlnost, hodnocení a diagnózy udělají život chudým, místo toho, abychom se na něj dívali jako na přirozeně bohatý, se všemi nepohodlnými, zato však živoucími procesy, které v něm probíhají.
 • Ideál dnešní doby: rychle, efektivně a lehce, aby byl člověk šťastný a zbyl mu ještě čas pro sebe.

FILMY
Co se vlastně stalo s Baby Jane? (Was geschah wirklich mit Baby Jane?) – film o dvou starších sestrách, jedna byla herečkou, a o následcích sourozenecké rivality.
Tichý hlas (Little Voice 1998) – film o neschopnosti nadané dívky cítit se sama sebou.
Přelet nad kukaččím hnízdem (Einer flog über das Kuckucksnest) – film o zdravém životním postoji, které je považováno za šílenství.
Záře (Shine – Der Weg ins Licht) – film o očekáváních a požadavcích, které vedou k psychickému zhroucení.

KNIHY
Alice Miller: Na počátku byla výchova (For Your Own Good, Am Anfang war Erziehung)
Alice Miller: Nesmíš si povšimnout (Thou Shalt Not Be Aware, Du sollst nicht merken)

5. modul: Socializace a vzájemnost

 • Různé hodnotové systémy na sekundární rovině (náboženství, společnost, ekonomika atd.), a vlastní výchozí bod (reference) v nás. Vnímání celého světa i sebe samých jako fenoménu, tedy něčeho, co je, aniž bychom měli potřebu to hodnotit.
 • Socializace a komunikace jako prostředek k navázání kontaktu a hledání styčných bodů. Naproti tomu vnímání rozdílu, jak spolu mluvíme, když žijeme ve stejném primárním poli.
 • Co pro mě osobně znamená komunikace v každodenním životě a čemu chci lépe rozumět?

FILMY
As Good as It Gets (Lepší už to nebude) – film o muži, který hledá kvalitu života, ale je často krutý
A Star Is Born (Zrodila se hvězda) – film o vzorcích, talentu a vlivu kvůli postavení
Limelight (Světla ramp)
Good Will Hunting (Dobrý Will Hunting) – film o mladém člověku s antisociálním chováním (asociace)

KNIHY
Dagmar Neubronner – Der Neufeldansatz für unsere Kinder (do češtiny nepřeloženo)
Gordon Neufeld, Gabor Maté – Unsere Kinder bauchen uns (v češtině vyšla kniha – Držte si své děti)
Claude Steiner – Scripts People Live: Transactional Analysis of Life Scripts (v češtině vyšla kniha Eric Berne – Co řeknete, až pozdravíte; transakční analýza životních scénářů)

6. modul: Vzorce chování

 • Vidět vlastní vzorce, které nás určitým způsobem řídí a my přesně nevíme proč.
 • Poznat, co nám v našem chování je a co není k užitku. Podívat se, zda neexistuje jiný možný způsob našeho chování.
 • Smířit se s tím, že je náš život nedokonalý. Tím získáme možnost poučit se ze všech chyb – zejména z těch vlastních – místo toho, aby nám způsobovaly konflikty.
 • Vnímat jako dar a nikoliv jako zátěž, když nás někdo potřebuje nebo žádá o pomoc.

FILMY
Amadeus – jak být svobodný a věřit v talenty a jak ostatní na takové chování pohlížejí se závistí.
The Five Senses (Pět smyslů)
I rymden finns inga känslor (Simonův vesmír) – film o chlapci s aspergerovým syndromem
The Green Mile (Zelená míle) – film o devalvaci/méněcennosti vyjádřené skutečným zlem

KNIHY
Marshal Rosenberg – Nenásilná komunikace (kniha v originále je s rozhovorem s Gabriele Seils).

7. modul: Co říkáme a co si myslíme.

 • Kontext a hodnocení, které beze slov vkládáme do našich komunikačních polí.

 • Jak se změní zmíněné hodnocení, když se zbavíme předsudků a odsuzování.

 • Umění být spokojeni s vlastní nedokonalostí, brát sebe i všechny ostatní takové, jací jsme, brát život takový, jaký je.

FILMY
Hope and Glory (Naděje a sláva) – film o malém chlapci a jeho rodině ve 2. světové válce.
Everlasting Moments (Věčné okamžiky Marie Larssonové) – film o změně perspektivy a vidění věcí jinýma očima.

KNIHY
Sandra Seagal, David Horne: Human Dynamics – A New Framework for Understanding People and Realizing the Potential in Our Organizations (v čechách se konaly semináře pod vedením Dietera Schwartze a Thomase Pedroliho – materiály může poskytnout Pavel Kraemer)
Berit Bergström: Jedes Kind lernt anders (do češtiny nepřeloženo)

8. modul: Komunikační pole a jeho náboj.

 • Komunikační pole – jakým způsobem řídí komunikační pole naše vědomí a názory ostatních.
 • Jak se vymanit z přizpůsobení navzdory tomu, že to bude bolet a jak se nestat obětí pohodlnosti.
 • Jak rozšířit své komunikační pole.
 • Jak neutralizovat emoční náboj v komunikačním poli.
 • Význam a maska naší identity.

FILMY
Benny a Joon – film o podivných mladých lidech a následcích traumatu
The Shawshank Redemption (Vykoupení z věznice Shawshank)

KNIHY
Claude Steiner – Scripts People Live: Transactional Analysis of Life Scripts (v češtině vyšla kniha Eric Berne – Co řeknete, až pozdravíte; transakční analýza životních scénářů)

9. modul: Slepé skvrny a vnitřní náboj.

 • Uvědomit si vlastní slepé skvrny a skutečnost, že se v životě řídíme scénáři, které byly vytvořeny v rané fázi našeho života.
 • Co je vnitřní náboj, díky kterému se vnější problémy zdají neřešitelné, neboť nás drží v zajetí našich představ o tom, jak mají věci být.

FILMY
Můj život jako pes – film o dítěti, které přežilo, i když ztratilo to základní ve svém životě
Nejlepší léto – film o dětech na letních prázdninách
Sebbe – film o mladém chlapci vyrůstajícím s matkou, která s ním nevhodně zachází

KNIHY
Lorna Byrne – Andělé v mých vlasech (německy: Engel in meinem Haar); podtitul: Skutečný příběh moderní irské mystičky.

10. modul: Hodnocení a jejich důsledky.

 • Jaké to je, být závislý na názoru a myšlenkách druhých a tím se dostávat do konfliktu s tím, jak sami vnímáme jednotlivé fenomény nebo co si o nich myslíme.
 • Soupeření o to, čí hodnocení má platit.
 • Znevažování a co to znamená.
 • Pořadí a hierarchie.
 • Nespravedlnost, pojetí spravedlnosti a pomsta.

FILMY
Tisíckrát silnější – film o dospívající dívce, jejím vysokém kódu a vlivu ve třídě
Joker – film o tom, jak smrtelné hříchy vedou k sobectví a absurditě
Konzum – film o ničivém vlivu konzumu na lidstvo

KNIHY
William Golding – Pán much (německy: Der Herr der Fliegen)

11. modul: Myšlenkové chyby.

 • Myšlenkové chyby a jejich proměna na základě primární reference v nás.
 • O předsudcích, nedokonalostech a jejich následném hodnocení, které nás přivádí do vnitřního konfliktu se sebou samými.
 • Umění odstranit obraz o skutečnosti, který opravdové skutečnosti neodpovídá.
 • Jak nechat odejít pocity, které souvisejí s výše zmíněným obrazem o skutečnosti a jak vydržet nastalou prázdnotu, která může být plná smyšlených představ a podivných obav.

FILMY
Život je krásný (La vita è bella) – film o malém chlapci a jeho otci v koncentračním táboře
Tak jako v nebi (Så som i himmelen) – film o člověku, který získá velkou slávu a následně v důsledku stresu a srdečního selhání se uzavře do vnitřního světa a najde primární hodnoty
Moje levá noha (My Left Foot) – o tělesně postiženém člověku, který najde sám sebe.
Vánoční skřítek (Elf) – pohádka o dítěti ze sirotčince, které se přenese do říše elfů a po mnoha letech se vrací zpátky do civilizace.

KNIHY
Ferdinand Tönnies – Pospolitost a společnost (německy: Gemeinschaft und Gesellschaft, anglicky: Community and Society) – v českém jazyce nedohledáno.
Christy Brown – Moje levá noha
Ruth Sidransky – (anglicky: In Silence) – v českém jazyce nedohledáno.

 

12. modul: Dárek.

 • Jak zprostředkovat povědomí o primární rovině života …
 • … a o obráceném zákonu lásky.
 • Jaké to je, dostat dárek v podobě toho, že dokážeme pomoct druhým, aniž bychom sami o tento dárek přišli.
 • Jaké to je, mít užitek z toho, že přispíváme k pohodě druhých, aniž bychom pro to museli něco obětovat.
 • Jak se nenechat zmítat emocemi při projevování soucitu s druhými.

FILMY

Čistá duše (A Beautiful Mind) – film o muži a jeho přístupu k psychické nemoci, kterou mu diagnostikovali během studia na univerzitě
Bratři Lví srdce – příběh o bídě a štěstí, o skutečnosti a fantazii.

KNIHY

Iris Johansson – A different childhood (dostupné v angličtině a němčině) – do češtiny nepřeloženo. V českém jazyce vyšla kniha Thomase Pedroliho – Rozhovory s Iris Johansson
Iris Johansson – Eine neue Gesellschaft (Ausschnitt) – do češtiny nepřeloženo.
Erich Scheurmann – Der Papalagi (dostupné v němčině).